کنفرانس ها

بین المللی :داخلی :

فتانه علیزاده . مژگان حاجی مرادی, سیستم های اطلاعاتی منابع انسانی,

مژگان حاجی مرادی
مژگان حاجی مرادی

محل خدمت :
    دانشکده علوم پایه
مرتبه علمی :
    مربی
^