دروس

نیمسال اول ۹۴-۹۳

» ریاضی عمومی ۱ و ۲ ادامه...

نیمسال اول ۹۵-۹۴

» ریاضیات و کاربرد در مدیریت ۱ ادامه...

نیمسال دوم ۹۴-۹۳

» ریاضیات و کاربرد در مدیریت ۲ ادامه...

زمینه های تدریس

مژگان حاجی مرادی
مژگان حاجی مرادی

محل خدمت :
    دانشکده علوم پایه
مرتبه علمی :
    مربی
^