معرفی

مشخصات فردی

مژگان حاجی مرادی

نام - نام خانوادگی : مژگان   حاجی مرادی

پست الکترونیکی : m_hajimoradi@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : ریاضی محض
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : شهیدچمران

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : ریاضی محض
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : شهید چمران

سوابق اجرایی

مسئول دفتر فرهنگ دانشکده علوم پایه به مدت ۳ سال

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : ریاضی

محل خدمت : دانشکده علوم پایه

مرتبه علمی : مربی

پایه : ۸

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : ۰۰-۰۶-۱۳۷۷

مژگان حاجی مرادی
مژگان حاجی مرادی

محل خدمت :
    دانشکده علوم پایه
مرتبه علمی :
    مربی
^